Le petit chien is een hondenuitlaatservice speciaal voor kleine honden in Amsterdam Zuid. Bij Le petit chien wordt er belang gehecht aan het creëren van een intieme en duurzame sfeer. Er wordt gewandeld in kleine groepjes: maximaal zes hondjes per ronde. De hondjes worden opgehaald en vervoerd met de bakfiets, zodat het milieu zo min mogelijk wordt belast. Per ronde wordt er anderhalf á twee uur met de honden gewandeld, gerend, gespeeld en geknuffeld, zodat ze hun energie kwijt kunnen en moe en voldaan weer thuis afgezet worden. We willen ons onderscheiden in onze invulling van “uitlaten”: geen saaie rondjes met weinig interactie, maar samenspel door knuffelen, kroelen en keten.

De afgelopen jaren heeft Le petit chien een fijne vaste en vertrouwde klantenkring opgebouwd. De groep hondjes die nu al geruime tijd vast mee gaat, is een sociale groep – dus uw hondje is van harte welkom!

Mijn naam is Serena, ik ben 30 jaar en ik woon samen met mijn kortharige dwergteckel Sophietje in Amsterdam. In 2010 ben ik begonnen met een opleiding tot hondengedragstherapeut bij kynologisch centrum Quiebus. Tijdens mijn wandelingen ben ik altijd bezig om de gedragingen van de honden te begrijpen en verbeteren. Schroom niet te bellen of te mailen als u nog verdere vragen heeft!

Le petit chien is een hon­den­uit­laat­ser­vice spe­ciaal voor klei­ne hon­den in Amster­dam Zuid. Bij Le petit chien wordt er belang ge­hecht aan het cre­ëren van een in­tie­me en duur­zame sfeer. Er wordt ge­wan­deld in klei­ne groep­jes: maxi­maal zes hond­jes per ron­de. De hond­jes wor­den op­ge­haald en ver­voerd met de bak­fiets, zodat het milieu zo min mo­ge­lijk wordt be­last. Per ronde wordt er an­der­half á twee uur met de hon­den ge­wan­deld, ge­rend, ge­speeld en ge­knuf­feld, zo­dat ze hun ener­gie kwijt kun­nen en moe en vol­daan weer thuis af­ge­zet wor­den. We wil­len ons on­der­schei­den in onze in­vul­ling van ‘uit­laten’: geen saaie rond­jes met wei­nig in­ter­ac­tie, maar samen­spel door knuf­fe­len, kroe­len en ke­ten.

De af­ge­lo­pen jaren heeft Le petit chien een fijne vaste en ver­trouw­de klan­ten­kring op­ge­bouwd. De groep hond­jes die nu al ge­rui­me tijd vast mee gaat, is een so­cia­le groep – dus uw hond­je is van har­te wel­kom!
 
Mijn naam is Serena, ik ben 30 jaar en ik woon samen met mijn kort­harige dwerg­teckel Sophie­tje in Amster­dam. In 2010 ben ik be­gon­nen met een op­lei­ding tot hon­den­ge­drags­the­ra­peut bij ky­no­lo­gisch cen­trum Quie­bus. Tijdens mijn wan­de­lin­gen ben ik al­tijd bezig om de ge­dra­gin­gen van de hon­den te be­grij­pen en ver­be­te­ren. Schroom niet te bel­len of te mai­len als u nog ver­dere vra­gen heeft!

Le petit chien is een hon­den­uit­laat­ser­vice spe­ciaal voor klei­ne hon­den in Amster­dam Zuid. Bij Le petit chien wordt er belang ge­hecht aan het cre­ëren van een in­tie­me en duur­zame sfeer. Er wordt ge­wan­deld in klei­ne groep­jes: maxi­maal zes hond­jes per ron­de. De hond­jes wor­den op­ge­haald en ver­voerd met de bak­fiets, zodat het milieu zo min mo­ge­lijk wordt be­last. Per ronde wordt er an­der­half á twee uur met de hon­den ge­wan­deld, ge­rend, ge­speeld en ge­knuf­feld, zo­dat ze hun ener­gie kwijt kun­nen en moe en vol­daan weer thuis af­ge­zet wor­den. We wil­len ons on­der­schei­den in onze in­vul­ling van ‘uit­laten’: geen saaie rond­jes met wei­nig in­ter­ac­tie, maar samen­spel door knuf­fe­len, kroe­len en ke­ten.

De af­ge­lo­pen jaren heeft Le petit chien een fijne vaste en ver­trouw­de klan­ten­kring op­ge­bouwd. De groep hond­jes die nu al ge­rui­me tijd vast mee gaat, is een so­cia­le groep – dus uw hond­je is van har­te wel­kom!
 
Mijn naam is Serena, ik ben 30 jaar en ik woon samen met mijn kort­harige dwerg­teckel Sophie­tje in Amster­dam. In 2010 ben ik be­gon­nen met een op­lei­ding tot hon­den­ge­drags­the­ra­peut bij ky­no­lo­gisch cen­trum Quie­bus. Tijdens mijn wan­de­lin­gen ben ik al­tijd bezig om de ge­dra­gin­gen van de hon­den te be­grij­pen en ver­be­te­ren. Schroom niet te bel­len of te mai­len als u nog ver­dere vra­gen heeft!

Rittenkaarten

1, 2, 3 uitlaatbeurten per week  

 € 150,—

4, 5 uitlaatbeurten per week  

 € 140,—

 
Losse groepswandeling 

 € 16,50

 

Individuele wandeling:

30 minuten 

 € 17,50

60 minuten 

 € 22,50

 

 

De prijzen zijn inclusief 21% btw en onderhevig aan de algemene voorwaarden.

Rittenkaarten

1, 2, 3 uitlaatbeurten per week  

 € 150,—

4, 5 uitlaatbeurten per week  

 € 140,—

 
Losse groepswandeling 

 € 16,50

 

Individuele wandeling:

30 minuten 

 € 17,50

60 minuten 

 € 22,50

 

 

De prijzen zijn inclusief 21% btw en onderhevig aan de algemene voorwaarden.

Serena van Dijl
06 419 619 74

Chat

info@lepetitchien.nl

Hobbemakade 68 hs

1071 XM Amsterdam

 

 

 

 

 

 

Serena van Dijl
06 419 619 74

Chat

info@lepetitchien.nl

Hobbemakade 68 hs

1071 XM Amsterdam

Serena van Dijl
06 419 619 74

Chat

info@lepetitchien.nl

Hobbemakade 68 hs

1071 XM Amsterdam